วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558

อนุทิน 6

1เหตุผลทำไมต้องประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
                
 ตอบ   เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษา

แห่งชาติได้กำหนดให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลได้
รับการศึกษาภาคบังคับจำนวนเก้าปีโดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดเข้าเรียนในสถานศึกษาพื้นฐาน
จนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่จะสอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ จึงสมความปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยการประถมศึกษาเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมาย
         

2. ท่านเข้าใจความหมายตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 อย่างไร   
.ผู้ปกครอง   ข.เด็ก     ค.การศึกษาภาคบังคับ     ง. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
  ตอบ                  ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจ
ปกครอง หรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหมายความรวมถึงบุคคล
ที่เด็กอยู่ด้วยเป็นประจำหรือที่เด็กอยู่รับใช้การงาน
                       “ เด็ก” หมายความว่า เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก
เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับแล้ว
                        การศึกษาภาคบังคับ” หมายความว่า การศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้าของ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
                         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
สถานศึกษาอยู่ในสังกัด
        

3. กรณีผู้ปกครองไม่ส่งเข้าเรียนตามที่กฎหมายฉบับนี้กำหนดจะต้องถูกลงโทษอย่างไร และถ้าเด็ก
ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาใครจะเป็นผู้มีอำนาจในการผ่อนผันเด็กเข้าเรียน                
ตอบ  กฎหมายฉบับนี้กำหนดจะต้องถูกลงโทษโดยปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท แล้วให้ผู้ปกครองส่งเด็ก
เข้าเรียนในสถานศึกษา เมื่อผู้ปกครองร้องขอ ให้สถานศึกษามีอำนาจผ่อนผัน ให้เด็กเข้าเรียนก่อน
หรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
           
4. ให้นักศึกษาสรุปประเด็นสำคัญที่ได้จากการอ่านพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง
ศึกษาธิการมีทั้งหมด 21 ข้อ
1. อำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ในกฎหมายฉบับใด
 
ตอบ     พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
2.) ข้อใด คืออำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ               
 ตอบ    ถูกทุกข้อ
3.) การจัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการจัดได้เป็น ส่วนคือข้อใด
 
ตอบ    ส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาของรัฐระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล
4.)  การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการให้คำนึงถึงข้อใด
 
ตอบ  ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูกต้อง
5.) บทบาทของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะต้องดำเนินการตาม พรบ.นี้คือข้อใด                
ตอบ  ง.  ข้อ ก และ ข ถูกต้อง
6.) ข้อใดคือการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง                    
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
7.) ส่วนราชการส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการตามข้อใดที่ไม่เป็นนิติบุคคล
ตอบ  ก. สำนักงานรัฐมนตรี
8.) ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ               
ตอบ  ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
9.) ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสภาการศึกษา               
ตอบ  ค. ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10.) ใครเป็นประธานคณะกรรมการสภาการศึกษา
 
ตอบ  ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
11.) คณะกรรมการชุดใดที่กำหนดตำแหน่งประธานกรรมการไว้ใน พรบ. นี้                   
ตอบ  ก. คณะกรรมการสภาการศึกษา
12.) ใครทำหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                  
ตอบ  ง. ข้อ ก และ ข ถูกต้อง
13.) บุคคลใดต่อไปนี้เป็นข้าราชการการเมือง              
 ตอบ  ง. ข้อ ข และ ค ถูก
14.) ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ               
ตอบ  ง. ติดตาม ประเมินผลนโยบายตามภารกิจ
15.) หน่วยงานระดับใดสามารถมีผู้ตรวจราชการได้               
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
16.) ข้อใด คือบทบาทของคณะตรวจราชการในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา                  
ตอบ  ค. ศึกษา วิเคราะห์วิจัย นิเทศติดตามและประเมิน ผลการบริหารและการดำเนินงาน
17.) ข้อใด คือ บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
18.) ในกรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่อาจจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการ ศึกษาระดับอุดม
ศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาได้หน่วยงานใดจะเป็นผู้จัด             
ตอบ  ก. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
19.) หน่วยงานอื่นสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใดได้บ้าง หากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่
สามารถจัดได้          
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
20.) ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตอบ  ง. ข้อ ก และ ข
 21.) ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสถานศึกษาของรัฐในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
ตอบ  ง. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น